มีนาคม

Haze and Air Pollution in Chiang Mai

บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร

คำนำ

ปัญหาหมอกควันและ มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกว้างขวางต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันจึงเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะที่ทุกภาคส่วนทั้ง ในภาครัฐ และภาคประชาสังคมกำลังร่วมกันขับเคลื่อนอยู่ ณ ขณะนี้

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ( นสธ .) ภายใต้ การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส .) มีพันธกิจด้านการศึกษาวิจัย และ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมในการดำเนินงานด้านการลดการเผาในที่โล่ง  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะและจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (6.1 MB, 2829 downloads)

มีนาคม 7, 2016

หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่

Haze and Air Pollution in […]
มีนาคม 7, 2016

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับกา […]
มีนาคม 7, 2016

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการ […]
มีนาคม 7, 2016

การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการรูปแบบการวิเคราะห์ค […]