มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
(Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)
ที่อยู่ เลขที่ 145/5 หมู่ที่ 1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด)