วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ

๑. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะที่ดี โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนยากจน กลุ่มเสี่ยง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๒. เพื่อเผยแพร่แนวทางการกำหนดนโยบายที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันกลุ่มผลประโยชน์

๓. เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้แก่ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๔. เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ การศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๕. เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๖. เพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไป

๗. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ

๘. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๙. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด