Bensiya Pan

มีนาคม 9, 2016

กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์

กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโล […]
มีนาคม 9, 2016

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกั […]
มีนาคม 9, 2016

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทความโดย ศาสตราจารย์ ดร . […]
มีนาคม 9, 2016

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กอบก […]
มีนาคม 9, 2016

อภิวัฒน์ท้องถิ่น:สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย

อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤ […]
มีนาคม 8, 2016

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการว […]