Bensiya Pan

มีนาคม 8, 2016

รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ […]
มีนาคม 8, 2016

โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์

โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน […]
มีนาคม 8, 2016

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ […]
มีนาคม 8, 2016

โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึ […]
มีนาคม 8, 2016

การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

(Potential and Competitive […]
มีนาคม 8, 2016

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคร […]