Library

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2549

ปัจจุบันปัญหาของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อสุขภาพของคน เกิดขึ้นทั่วโลกประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 4,000–19,000 คน และมีผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีปีละ 3–25 ล้านคน โดยในจำนวนทั้งหมดนี้ ร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนา ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยบทความนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนคือ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตร สถิติสถานการณ์ภัยสุขภาพและแนวโน้มจากการทำการเกษตร สาเหตุของปัญหาและโอกาส ปัญหาการจัดการในปัจจุบัน กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม
1.1 MB
180 Downloads
รายละเอียด
มิถุนายน 2, 2016

ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 2, 2016

การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน

มิถุนายน 2, 2016

คนกับป่า: มุมมองจากรากหญ้า

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 2, 2016

นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]