Library

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 3 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์การขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิถุนายน 2548

การกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังอยู่ในขั้นของการเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือการถ่ายโอนภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น ตามแผนการกระจายอำนาจฯ กำหนดให้มีการถ่ายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ โดยจำแนกภารกิจออกเป็นหกกลุ่ม3 และให้หน่วยราชการส่วนกลางถ่ายโอนงานให้แก่ อปท. ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ (สกถ.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาสิบแห่งทั่วประเทศได้ทำโครงการติดตามความก้าวหน้าฯ โดยสำรวจข้อมูลจากหน่วยราชการท้องถิ่น พบว่าปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจมีความสำเร็จราวสองในสาม รายงานวิจัยนี้เป็นผลการประเมินในภาพรวม แต่ถ้าหากพิจารณาเจาะจงเป็นรายพื้นที่/หรือเป็นรายหน่วยงาน อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยหรือจากเกณฑ์กลาง นอกจากนี้ยังพบว่า ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ยังนับว่ายังน้อยหรืออยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น

087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
347.9 KB
203 Downloads
รายละเอียด

มิถุนายน 2, 2016

บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 2, 2016

ทรัพยากรประมงทะเลไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 2, 2016

เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 2, 2016

เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]