Library

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้เขียน: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาคร

คำนำ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายมนุษยชาติมากที่สุดอันหนึ่งในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิพื้นผิวดินและมหาสมุทร ที่เพิ่มสูงขึ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่สำคัญได้แก่การละลายของภูเขาน้ำแข็งและธารน้ำแข็งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและ มหาสมุทรความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเกิดพายุและภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นผลกระทบต่างๆดังกล่าวมานี้จะส่งผลต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก อย่างไม่เลือกเขตแดนประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงและ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแผนงาน นสธ . โดยการสนับสนุนของ สสส . ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของประเทศ ในการปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าภาวะโลกร้อนจะเป็นปัญหาระยะยาว และความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถชี้ชัดได้แน่นอนแต่ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวและเสริม สร้างศักยภาพให้แก่องค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื้อหาของหนังสือนี้เน้นความกระชับและอ่านง่ายผู้ จัด ทำจึงหวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้และความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อรองรับปัญหานี้ต่อไปในอนาคต

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6.6 MB, 216 downloads)

มีนาคม 7, 2016

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับกา […]
มีนาคม 7, 2016

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการ […]
มีนาคม 7, 2016

การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการรูปแบบการวิเคราะห์ค […]
มีนาคม 7, 2016

การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย

บทความโดย คุณสมพร ใช้บางยา […]