Library

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย โสภณ ชมชาญ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2549

“บนฟ้าบ่มีน้ำ ในดินซ้ำมีแต่ทราย” บทกวี “อีศาน” ของ อัศนี พลจันทร์ ที่บ่งบอกถึงข้อจำกัดของน้ำและดินในภาคอีสาน ได้สะท้อนให้มองเห็นสภาพ “แห้งแล้ง-ดินเลว” ที่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยความยากเข็ญอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน จากสถานการณ์ที่อีสานมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงเกิดคำถามขึ้นว่า “ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย” ในอนาคตเพื่อจะตอบคำถามดังกล่าว บทวิเคราะห์นี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนที่หนึ่งจะกล่าวถึงปัจจัยและข้อจำกัดที่จะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายของภาคอีสาน ส่วนที่สองจะเป็นการทบทวนองค์ความรู้ในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ส่วนที่สามจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม “ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย”

103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย
1.2 MB
214 Downloads
รายละเอียด
มิถุนายน 6, 2016

ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 5, 2016

นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 5, 2016

สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 5, 2016

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม