เอกสารวิชาการท่องเที่ยว : ตลาดและนโยบายสาธารณะ

ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ อปท. และชุมชน

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพีพัฒน ภาสบุตร รองหัวหน้าโครงการวิจัย
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา นักวิจัย
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ นักวิจัย
นางสาวนันทนา วงศ์วัฒนาเสถียร นักวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำการบูรณาการสารสนเทศที่หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาขึ้น แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างมาตรฐานที่ดีโดยเฉพาะการให้บริการกับประชาชนและท้องถิ่น

รายงานฉบับสมบูรณ์เป็นการสรุปผลการดำเนินการของโครงการฯ โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญดังนี้

  • พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา แก้ไขเปลี่ยนแปลง ออกรายงาน และนำไปสู่การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
  • รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์รางวัลต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
  • รวบรวมกฎหมาย และแหล่งความรู้
  • ศึกษา จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น กองทุนสุขภาพท้องถิ่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญ
  • ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ
  • นำเสนอข้อมูล บทความ นักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์

จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะวิจัยได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางเมนูให้เหมาะสมแต่ยังครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลงานที่นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือแผน
ที่เว็บไซต์ (Sitemap)

มีนาคม 8, 2016

โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึ […]
มีนาคม 6, 2016

ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย

เรื่อง ราชศักดิ์ นิลศิริ ภ […]
มีนาคม 6, 2016

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดย : กันต์สินี กันทะวงศ์ว […]
มีนาคม 6, 2016

การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคร […]