คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
พฤษภาคม 3, 2020

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน

ภายใต้ชุดโครงการ
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
(A Full Cycle Analysis of Tourism Economy: From Social Media to Tourism – Related Communitie

สิงหาคม 2562

ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อที่จะสามารถให้คําแนะนําชุมชน
ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากที่สุด นําไปสู่การลงทุนที่สัมฤทธิ์

ผล และสามารถ

สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสื่อมวลซุนและสื่อดิจิทัลมากขึ้นทำให้การท่องเที่ยวชุมชนเริ่มอยู่ในสายตาของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ภาครัฐยังมีความหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามว่า ชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนนั้นต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง และได้รับผลปรโยชน์จากการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร:จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว” คู่มือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสรุปปัจจัยสำคัญที่ชุมชน ต้องพิจารณาเมื่อจะจัดการท่องเที่ยวชุมชน แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินอย่างงย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

คู่มือนี้เหมาะสำหรับผู้นำและบุคลากรของชุมชนที่สนใจจะทำหรือที่กำลังเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน และนักวิชาการที่ดำเนินงานกับกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการท่องเที่ยวที่สอดดองกับศักยภาพของชุมชนได้

ผู้เขียนหวังว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเห็นภาพและเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาที่สุด นำไปสู่การลงทุนที่สัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน..


คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน
6.0 MB
1012 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.