ที่อยู่

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
(Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)

ที่อยู่ เลขที่ 145/5  หมู่ที่  1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ  ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่การเดินทาง (Google Map)