มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

(Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)

ที่อยู่ เลขที่ 145/5  หมู่ที่  1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ  ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่