เกี่ยวกับโครงการตลาดและนโยบายสาธารณะ

Markets and Public Policy

ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยมีตลาดการท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น นักท่องเที่ยวจากจีนและอินเดีย ประกอบกับความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจ

ตลาดและนโยบายสาธารณะ