การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
มิถุนายน 6, 2016
ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
มิถุนายน 6, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นุตาลัย นายจักรี เตจ๊ะวารี ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2549 

องค์กรเอกชนเพื่อการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในเมืองไทยก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2496 โดยกลุ่มคนที่ครั้งหนึ่งเคยออกป่าล่ากันกันมาก่อนคุณหมอบุญส่ง เขละกุล และเพื่อนนิยมไพร ได้รวมตัวกันตั้ง “นิยมไพรสมาคม” Association for the Conservation of wild life) ตั้งขึ้นเพื่อร่วมมือกันทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยมีพระอินทรสรศัลย์ นักนิยมไพรอาวุโสเป็นนายกสมาคมคนแรก และมีตัวคุณหมอบุญส่ง เลขะกุล เป็นเลขานุการสมาคม ซึ่งในเวลาต่อมา คุณหมอบุญส่ง ก็ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและเป็นกำลังหลักอันสำคัญยิ่งในการดำเนินงานของสมาคมในทุกด้าน

114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
416.4 KB
137 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.