โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล

ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต
มีนาคม 9, 2016
กรณีศึกษา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
มีนาคม 9, 2016

โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล

โครงการจับตานโยบายรัฐ (Policy Watch) เกิดจากความร่วมมือของคณะเศรษฐศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) เพื่อติดตามการกำหนดนโยบายและสถานการณ์การดำเนินนโบยายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยทางกลุ่มจับตานโยบายรัฐบาลจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรทำและไม่ควรทำต่อรัฐบาล  โดยเน้นนโยบายที่เป็นปัจจุบันเป็นหลัก

1 ปีให้หลังจากการดำเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ทางกลุ่มจึงได้จัดสัมมนาประจำปีขึ้นมาภายใต้หัวข้อ “1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐ” โดยได้ศึกษาถึงช่องว่างของนโยบายเศรฐกิจในมิติต่าง ๆ 5 มิติด้วยกันคือ มหาภาค อุตสาหกรรม การศึกษาและสวัสดิ์การ การเกษตรและการคลัง โดยมุ่งเน้นไปยังประเด็นในเรื่องของช่องว่างทางนโยบายที่เกิดจากปัญหาของนโยบายที่มีทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ โดยการจัดสัมมนาประจำปีนั้นได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโนบายรัฐบาลเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานวิจัย เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ในโอกาศนี้ทางโครงการจับตานโยบาย (Policy Watch) จึงได้จัดพิมพ์ผลงานที่มาจากการสัมมนาประจำปี เพื่อเผยแพร่สู่รัฐบาล ภาคราชการ ภาคเอกชนและสาธารณะชน ทั้งนี้ทางโครงการใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์และทีมทำงานวิจัย ผู้ทรางคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติมาเสนอะแนะข้อคิดเห็นต่องานวิจัย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีส่วนร่วในการจัดงานและให้ความสนใจเป็นอย่างดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ)

หัวหน้าโครงการจับตานโยบายรัฐบาล  (Policy Watch)

กันยายน 2553

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล (3.2 MB, 428 downloads)

Comments are closed.