เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4118
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB181
20160307-02510.5 MB2300
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB469
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB647
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB329
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB296
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB172
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1322
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB416
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB957
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB501
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB270
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB687
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB1929
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB200
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB196
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB189
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB2796
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB50
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB664
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB571
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB295
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB139
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB536
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1245
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB203
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB192
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB265
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1073
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB75
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB117
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB209
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB2809
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB282
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB204
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB275
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB562
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB401
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB182
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB913
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB3699
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB113
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB131
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB337
โครงการย่อยที่ 310.1 MB186
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB991
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB438
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB910
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1063
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB317
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB247
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB137
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB191
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB172
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB185
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB192
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB191
089-7 คนกับป่า324.9 KB100
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB194
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB172
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB225
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB151
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB220
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB127
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB106
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB119
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB152
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB95
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB92
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB99
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB132
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB204
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB245
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB202
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB186
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB285
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB149
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB150
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB167
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB160
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB120
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB252
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB107
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB181
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB115
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB99
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB88
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB118
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB311
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB203
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB137
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB195
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB147
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB358
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB259
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB304
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB123
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB141
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB264
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB93
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB174
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB700
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB374
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB85
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB84
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB84
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB199
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB182
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB290
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB275
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB99
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB95
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB77
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB106
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB132
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB80
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB85
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB125
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB86
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB111
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB84
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB130
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB108
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB83
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB93
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB103
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB105
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB82
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB86
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB89
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB115
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB101
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB129
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB102
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB97
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB143
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB97
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB97
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB98
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB92
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB97
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB88
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB92
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB77
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB101
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB90
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB94
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB83
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB94
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB108
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB139
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB108
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB69
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB350
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB88
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB86
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB91
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB90
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB93
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB103
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB98
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB92
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB103
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB91
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB87
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB117
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB109
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB97
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB93
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB96
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB103
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB86
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB99
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB99
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB99
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB110
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB102
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB105
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB92
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB90
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB105
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB107
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB103
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB109
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB94
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB85
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB108
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB115
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB103
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB85
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB97
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB97
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB97
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB99
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB86
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB93
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB101
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB80
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB86
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB109
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB98
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB103
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB92
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB81
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB100
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB97
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB103
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB85
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB142
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB84
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB95
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB95
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB95
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB102
081134.6 KB109
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB88
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB92
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB106
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB98
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB112
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB135
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB100
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB111
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB150
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB92
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB97
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB98
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB100
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB88
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB98
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB90
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB82
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB86
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB85
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB85
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB85
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB81
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB93
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB103
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB96
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB235
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB364
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB549
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB380
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB214
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB194
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB108
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB150
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB471
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB120
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB384
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB95
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB75
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB96
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB103
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB91
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB101
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB108
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB99
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB111
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB102
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB103
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB81
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB141
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB931
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB302
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB863
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1118
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4858
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB797
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB650
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB547
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1033