เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4059
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB170
20160307-02510.5 MB2210
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB437
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB544
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB315
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB274
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB163
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1250
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB395
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB917
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB491
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB256
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB662
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB1905
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB193
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB182
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB177
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB2629
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB28
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB643
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB554
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB277
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB128
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB483
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1229
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB182
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB182
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB243
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB976
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB37
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB74
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB198
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB2768
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB268
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB182
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB256
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB537
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB379
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB169
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB897
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB3612
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB103
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB119
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB320
โครงการย่อยที่ 310.1 MB168
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB974
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB406
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB875
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB996
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB303
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB236
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB125
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB183
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB164
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB175
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB183
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB178
089-7 คนกับป่า324.9 KB92
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB174
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB161
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB212
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB133
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB212
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB119
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB97
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB108
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB146
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB81
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB81
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB92
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB113
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB197
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB240
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB196
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB178
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB221
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB136
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB141
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB157
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB154
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB112
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB235
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB99
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB168
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB108
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB93
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB80
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB108
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB291
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB180
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB126
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB184
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB142
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB348
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB255
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB298
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB118
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB134
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB257
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB87
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB168
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB691
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB369
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB81
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB80
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB80
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB190
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB178
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB286
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB268
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB92
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB92
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB73
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB101
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB123
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB76
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB81
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB123
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB81
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB106
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB80
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB124
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB104
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB78
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB88
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB99
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB98
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB77
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB82
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB82
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB111
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB96
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB123
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB96
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB92
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB134
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB89
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB92
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB92
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB85
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB90
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB82
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB87
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB71
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB91
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB87
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB87
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB76
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB85
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB100
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB130
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB102
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB61
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB345
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB81
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB81
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB85
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB84
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB85
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB97
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB90
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB86
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB98
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB85
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB81
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB113
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB102
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB89
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB83
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB90
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB97
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB83
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB93
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB90
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB93
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB103
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB93
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB96
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB83
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB85
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB99
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB102
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB98
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB104
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB87
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB80
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB103
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB110
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB97
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB79
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB92
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB91
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB90
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB93
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB81
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB89
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB93
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB75
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB79
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB104
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB92
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB98
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB86
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB76
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB93
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB92
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB96
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB77
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB137
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB79
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB90
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB88
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB90
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB96
081134.6 KB103
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB83
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB84
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB98
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB92
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB103
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB129
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB94
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB103
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB143
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB88
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB93
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB94
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB96
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB85
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB93
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB83
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB77
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB81
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB80
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB80
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB81
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB77
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB88
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB98
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB91
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB230
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB361
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB534
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB322
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB205
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB181
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB100
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB131
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB453
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB112
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB360
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB85
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB66
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB87
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB96
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB79
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB94
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB101
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB90
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB101
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB93
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB88
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB71
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB121
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB916
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB295
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB840
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1104
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4833
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB779
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB639
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB538
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1023