เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4162
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB185
20160307-02510.5 MB2364
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB501
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB693
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB341
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB320
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB177
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1348
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB435
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB980
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB513
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB276
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB711
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB1941
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB209
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB203
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB198
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB2882
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB588
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB676
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB582
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB311
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB143
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB575
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1251
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB216
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB200
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB273
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1095
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB461
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB487
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB213
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB2852
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB293
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB219
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB287
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB580
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB415
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB191
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB933
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB4161
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB118
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB138
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB353
โครงการย่อยที่ 310.1 MB194
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1004
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB473
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB929
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1085
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB334
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB253
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB146
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB196
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB177
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB194
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB202
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB203
089-7 คนกับป่า324.9 KB106
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB205
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB179
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB238
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB162
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB231
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB135
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB111
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB124
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB157
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB100
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB97
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB108
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB142
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB214
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB250
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB210
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB192
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB344
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB159
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB158
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB181
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB168
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB126
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB260
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB112
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB232
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB123
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB102
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB92
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB123
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB330
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB216
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB146
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB202
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB147
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB359
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB259
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB304
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB123
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB142
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB265
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB93
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB174
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB705
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB374
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB86
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB86
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB85
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB199
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB184
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB290
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB276
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB100
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB95
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB77
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB107
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB132
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB80
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB86
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB129
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB88
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB111
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB85
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB131
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB108
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB84
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB93
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB104
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB106
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB83
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB86
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB90
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB115
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB101
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB130
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB103
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB99
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB144
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB97
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB97
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB99
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB93
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB98
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB88
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB92
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB77
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB101
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB90
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB94
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB85
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB94
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB108
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB139
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB109
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB72
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB351
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB88
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB86
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB91
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB90
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB93
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB103
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB99
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB93
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB104
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB92
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB87
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB119
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB110
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB98
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB93
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB99
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB105
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB87
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB100
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB99
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB100
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB111
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB103
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB105
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB92
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB90
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB106
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB108
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB105
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB110
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB95
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB86
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB109
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB115
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB106
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB85
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB98
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB97
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB97
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB99
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB86
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB93
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB102
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB80
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB87
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB112
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB100
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB104
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB93
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB81
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB101
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB97
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB103
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB85
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB143
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB84
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB96
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB95
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB95
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB102
081134.6 KB109
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB88
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB92
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB106
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB98
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB112
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB135
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB100
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB112
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB150
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB93
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB98
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB99
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB100
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB89
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB99
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB90
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB83
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB86
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB86
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB86
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB86
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB81
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB93
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB104
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB96
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB238
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB364
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB564
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB418
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB226
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB201
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB114
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB159
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB486
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB124
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB396
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB98
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB80
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB101
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB106
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB96
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB106
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB114
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB105
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB114
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB106
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB110
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB85
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB150
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB935
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB308
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB875
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1120
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4878
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB810
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB653
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB556
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1036