เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4317
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB205
20160307-02510.5 MB2558
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB559
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1000
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB364
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB389
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB186
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1462
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB512
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1063
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB537
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB324
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB795
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2092
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB230
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB231
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB223
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3190
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB927
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB744
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB646
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB349
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB175
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB759
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1293
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB273
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB240
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB298
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1199
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB656
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB660
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB244
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4330
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB337
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB281
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB323
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB746
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB679
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB214
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB985
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB4697
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB152
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB174
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB403
โครงการย่อยที่ 310.1 MB234
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1051
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB580
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1003
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1194
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB366
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB267
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB191
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB214
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB222
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB228
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB244
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB233
089-7 คนกับป่า324.9 KB119
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB267
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB209
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB290
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB191
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB261
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB163
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB129
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB174
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB199
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB117
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB108
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB123
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB191
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB242
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB291
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB234
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB205
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB395
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB192
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB176
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB208
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB188
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB142
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB295
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB126
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB408
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB145
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB123
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB105
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB143
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB394
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB258
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB173
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB229
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB156
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB365
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB263
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB311
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB127
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB149
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB273
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB96
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB181
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB718
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB379
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB95
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB96
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB89
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB205
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB188
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB301
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB283
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB106
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB101
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB83
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB112
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB139
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB86
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB92
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB136
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB96
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB117
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB94
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB137
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB118
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB90
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB97
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB113
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB114
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB90
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB95
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB97
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB126
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB107
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB135
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB113
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB103
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB156
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB107
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB104
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB108
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB101
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB107
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB98
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB106
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB84
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB106
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB97
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB101
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB91
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB100
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB117
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB150
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB115
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB84
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB360
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB98
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB95
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB99
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB97
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB100
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB109
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB109
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB99
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB115
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB101
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB93
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB132
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB117
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB109
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB102
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB106
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB116
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB94
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB108
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB108
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB114
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB124
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB113
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB111
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB106
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB99
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB116
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB117
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB114
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB117
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB102
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB96
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB116
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB122
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB117
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB92
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB109
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB107
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB102
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB105
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB93
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB101
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB108
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB87
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB96
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB119
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB109
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB111
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB101
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB87
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB112
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB103
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB109
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB93
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB151
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB94
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB105
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB101
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB104
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB111
081134.6 KB115
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB94
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB103
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB112
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB104
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB118
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB142
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB105
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB122
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB159
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB101
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB104
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB105
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB105
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB99
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB104
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB95
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB89
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB93
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB90
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB90
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB89
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB87
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB96
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB107
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB99
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB246
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB375
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB609
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB538
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB283
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB239
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB135
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB227
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB603
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB148
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB476
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB112
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB99
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB134
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB135
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB122
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB126
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB137
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB135
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB129
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB121
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB155
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB112
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB198
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB951
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB321
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB893
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1133
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4900
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB824
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB663
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB568
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1054