เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4358
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB219
20160307-02510.5 MB2598
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB578
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1054
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB377
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB408
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB193
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1514
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB543
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1102
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB547
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB338
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB816
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2144
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB239
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB240
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB231
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3290
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB980
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB760
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB661
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB359
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB182
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB836
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1314
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB285
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB255
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB309
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1227
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB692
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB680
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB258
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4835
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB347
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB291
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB334
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB804
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB733
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB221
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1056
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB4866
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB162
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB184
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB418
โครงการย่อยที่ 310.1 MB246
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1063
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB608
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1015
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1218
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB378
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB272
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB197
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB219
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB228
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB237
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB252
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB240
089-7 คนกับป่า324.9 KB127
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB289
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB216
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB304
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB203
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB271
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB173
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB138
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB180
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB213
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB137
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB113
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB135
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB207
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB253
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB298
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB243
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB218
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB420
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB202
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB183
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB217
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB199
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB151
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB303
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB134
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB420
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB157
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB130
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB113
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB153
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB430
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB271
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB188
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB246
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB158
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB370
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB265
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB314
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB129
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB151
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB276
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB101
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB183
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB727
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB380
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB99
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB97
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB91
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB208
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB191
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB303
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB285
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB109
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB102
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB85
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB114
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB143
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB88
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB95
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB139
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB98
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB121
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB95
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB140
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB120
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB92
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB99
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB117
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB117
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB94
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB99
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB101
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB128
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB110
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB137
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB115
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB105
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB160
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB110
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB107
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB110
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB104
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB111
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB102
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB109
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB87
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB108
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB100
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB104
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB93
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB105
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB120
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB154
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB118
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB86
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB364
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB102
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB102
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB104
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB103
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB103
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB111
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB114
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB101
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB119
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB104
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB95
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB137
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB119
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB114
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB105
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB109
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB118
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB98
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB110
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB111
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB118
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB127
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB116
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB114
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB110
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB102
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB119
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB119
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB116
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB120
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB105
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB101
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB118
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB124
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB122
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB95
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB111
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB109
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB104
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB107
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB95
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB105
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB111
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB90
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB100
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB122
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB113
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB117
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB104
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB90
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB114
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB106
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB111
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB97
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB155
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB96
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB107
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB105
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB107
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB114
081134.6 KB119
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB96
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB107
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB114
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB106
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB121
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB144
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB107
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB125
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB162
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB105
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB110
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB107
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB111
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB105
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB109
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB101
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB94
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB98
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB94
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB92
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB92
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB92
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB98
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB109
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB103
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB250
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB377
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB642
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB550
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB307
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB253
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB143
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB240
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB620
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB157
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB506
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB122
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB112
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB144
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB148
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB134
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB136
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB149
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB146
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB138
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB127
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB175
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB126
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB212
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB955
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB324
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB896
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1138
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4906
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB828
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB668
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB573
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1061