เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4284
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB200
20160307-02510.5 MB2495
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB540
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB915
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB357
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB380
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB184
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1425
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB496
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1043
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB533
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB314
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB776
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2040
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB226
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB223
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB217
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3087
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB886
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB729
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB631
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB342
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB169
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB710
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1286
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB264
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB234
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB296
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1176
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB626
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB635
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB236
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4273
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB328
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB261
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB316
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB643
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB604
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB211
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB970
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB4593
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB146
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB170
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB388
โครงการย่อยที่ 310.1 MB228
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1044
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB560
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB991
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1180
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB361
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB263
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB186
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB208
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB215
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB223
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB237
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB228
089-7 คนกับป่า324.9 KB117
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB244
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB199
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB281
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB184
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB253
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB155
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB122
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB168
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB191
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB108
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB105
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB118
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB180
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB234
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB287
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB228
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB201
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB385
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB184
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB173
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB202
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB182
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB137
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB290
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB122
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB387
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB142
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB118
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB101
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB140
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB380
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB249
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB165
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB221
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB156
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB365
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB263
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB311
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB127
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB146
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB271
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB96
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB180
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB713
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB379
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB94
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB96
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB89
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB205
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB188
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB299
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB282
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB106
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB100
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB82
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB112
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB139
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB86
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB91
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB135
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB95
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB117
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB94
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB136
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB117
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB90
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB96
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB113
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB113
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB89
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB94
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB97
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB126
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB107
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB135
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB111
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB102
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB153
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB105
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB102
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB106
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB100
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB105
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB97
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB102
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB83
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB105
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB95
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB99
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB90
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB99
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB116
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB146
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB114
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB81
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB358
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB97
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB93
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB97
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB96
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB99
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB108
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB107
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB98
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB112
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB100
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB92
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB131
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB116
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB108
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB101
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB105
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB116
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB93
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB106
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB106
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB111
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB119
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB112
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB110
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB102
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB97
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB115
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB115
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB113
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB115
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB101
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB95
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB114
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB121
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB116
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB91
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB108
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB106
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB101
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB103
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB91
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB99
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB107
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB86
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB95
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB117
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB107
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB110
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB100
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB86
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB110
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB102
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB108
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB91
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB149
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB93
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB104
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB100
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB103
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB109
081134.6 KB114
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB93
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB100
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB110
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB103
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB117
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB141
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB104
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB119
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB158
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB100
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB104
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB104
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB105
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB99
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB104
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB95
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB87
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB93
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB89
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB89
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB89
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB87
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB96
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB106
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB99
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB245
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB374
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB594
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB513
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB269
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB227
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB129
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB218
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB576
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB143
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB439
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB107
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB95
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB126
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB124
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB116
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB119
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB130
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB129
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB124
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB118
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB143
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB108
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB191
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB950
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB318
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB889
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1131
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4893
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB822
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB661
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB565
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1052