เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4248
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB190
20160307-02510.5 MB2450
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB529
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB812
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB351
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB368
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB180
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1392
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB482
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1022
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB527
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB305
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB762
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB1979
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB220
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB218
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB211
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3013
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB831
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB712
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB619
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB336
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB165
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB659
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1276
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB255
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB208
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB292
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1135
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB588
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB608
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB226
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB3848
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB317
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB250
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB311
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB615
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB485
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB208
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB961
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB4464
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB138
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB166
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB382
โครงการย่อยที่ 310.1 MB222
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1037
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB536
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB974
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1155
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB354
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB260
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB181
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB204
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB207
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB213
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB227
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB224
089-7 คนกับป่า324.9 KB113
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB235
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB192
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB270
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB179
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB246
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB148
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB119
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB146
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB180
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB104
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB102
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB113
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB170
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB229
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB259
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB223
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB197
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB365
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB179
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB168
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB195
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB177
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB131
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB283
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB116
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB362
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB133
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB113
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB97
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB136
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB361
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB243
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB160
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB216
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB154
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB362
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB262
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB309
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB126
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB144
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB269
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB95
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB176
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB710
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB378
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB91
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB93
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB87
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB203
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB187
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB297
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB280
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB104
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB98
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB80
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB110
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB137
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB83
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB89
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB133
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB92
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB115
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB92
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB134
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB115
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB86
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB94
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB110
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB111
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB88
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB92
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB95
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB123
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB104
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB132
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB106
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB99
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB150
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB103
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB99
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB104
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB97
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB101
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB95
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB98
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB80
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB103
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB93
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB97
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB88
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB96
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB112
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB143
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB112
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB78
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB356
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB92
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB91
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB94
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB93
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB97
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB106
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB103
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB95
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB108
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB98
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB90
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB126
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB113
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB105
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB98
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB103
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB113
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB91
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB103
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB103
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB106
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB117
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB106
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB107
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB97
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB95
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB111
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB111
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB109
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB112
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB97
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB91
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB109
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB119
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB113
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB89
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB105
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB101
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB99
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB102
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB89
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB97
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB105
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB84
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB93
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB116
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB105
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB108
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB99
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB85
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB105
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB101
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB106
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB89
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB148
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB90
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB102
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB99
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB101
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB108
081134.6 KB112
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB92
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB97
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB109
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB102
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB116
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB140
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB102
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB118
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB154
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB99
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB103
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB103
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB104
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB98
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB102
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB94
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB86
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB92
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB88
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB88
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB88
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB85
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB95
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB105
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB98
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB244
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB370
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB579
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB480
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB253
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB218
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB123
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB206
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB563
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB139
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB425
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB102
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB88
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB119
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB114
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB112
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB114
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB126
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB123
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB119
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB114
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB128
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB92
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB182
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB946
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB314
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB884
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1127
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4886
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB819
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB659
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB563
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1047