โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวชุมชน

รายงานการศึกษา โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา (NRU)
กุมภาพันธ์ 11, 2019
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ 2562 การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
พฤษภาคม 3, 2020

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 1
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
(Tourist Behaviors and Economic/ Social Benefits for Tourism – Related Communities)

ภายใต้ชุดโครงการ
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
A Full Cycle Analysis of Tourism Economy: From Social Media to Tourism – Related Communities)

โดย ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
สิงหาคม 2562

บทสรุปผู้บริหาร

กระแสการท่องเที่ยววิถีไทยที่ต้องการให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ส่วนราชการต่างๆ มีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวชุมชนได้ในประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 2530 และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบางพื้นที่ได้ดำเนินการมานานและประสบความสำเร็จ เกิดผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลในเชิงเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้จะนำเสนอวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 21 แห่ง ประกอบด้วยชุมชนโฮมสเตย์ ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน และชุมชนกิจกรรมวันเดียว การศึกษานี้ โดยสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน

ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้

1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว
2) ศึกษาผลประโยชน์สุทธิที่ชุมชนได้จากการท่องเที่ยว และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชน
3) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) บทบาทของภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่น และบทบาทของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวชุมชน
5) เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทำให้การท่องเที่ยวชุมนมีความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน …

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน (Tourist Behaviors and Economic/ Social Benefits for Tourism - Related Communities)
3.4 MB
1843 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.