การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กุมภาพันธ์ 28, 2016
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์
มีนาคม 6, 2016

บทความโดย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ทุกวันนี้ จีนเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว และในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวจีน (US$ 128 พันล้าน) สูงกว่าของสหรัฐอเมริกา (US$ 86.2 พันล้าน) ที่เป็นลำดับที่ 2
และเยอรมนี (US$ 85.9 พันล้าน) ที่เป็นลำดับที่ 3 ในปีเดียวกันนี้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอก
ประเทศถึง 97 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดจีน
จีนกลายเป็นมหาอานาจอันดับหน่งึ ในการซื้อบริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

รูปที่ 1 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556

รูปที่ 1 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556

031 เรียนฟรี 15 ปี แล้วเด็กไทยและสังคมจะได้อะไร
168.9 KB
197 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.