ทรัพยากร

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการหมายเลข 8 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์การขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2548

ปัญหาของอีสาน มิใช่แค่ความแห้งแล้งเท่านั้น แต่ทรัพยากรเกลืออันมหาศาลใต้พื้นผิวดินกำลังเป็นประเด็นที่เรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน แนวนโยบายของรัฐได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองโปแตซซึ่งจะมีเกลือเป็นผลพลอยได้ในจำนวนมหาศาล และย่อมมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอยู่เดิมนอกจากนั้นยังอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คำถามสำคัญของบทความนี้คือ เราจะมีการจัดการทรัพยากรใต้ดินของอีสานบ้านเราอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

บทความนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอพัฒนาการการผลิตเกลือในภาคอีสานซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ตั้งแต่การต้มเกลือจากดินเอียด การต้มและตากเกลือจากน้ำเกลือใต้ดิน การทำเหมืองละลายเกลือ จนขั้นสุดท้ายคือการทำเหมืองแร่โปแตซและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต่อมาในส่วนที่สองจะเป็นการกล่าวถึงทิศทางและแนวโน้มข้างหน้าของอุตสาหกรรมเกลืออีสาน และในส่วนสุดท้ายจะให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา

090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน
1.8 MB
204 Downloads
รายละเอียด