ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดย : กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)

(Competitiveness of Thailand’s Health Tourism Industry)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยแบบสอบถาม ณ โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 264 ชุด

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติที่สำคัญของไทยเป็นตลาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย อาเซียน ญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ การพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยที่ผ่านมาเป็นการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นหลัก โดยอาศัยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitator) เป็นช่องทางสำคัญในการหาลูกค้าชาวต่างชาติ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (1.7 MB, 2874 downloads)