ประเทศไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2549 

การเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศไทยได้อาศัยการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยในช่วงแรกเป็นการเติบโตโดยอาศัยการส่งออก ข้าว ดีบุก ยางพารา สินค้าหลักต่อมาก็ได้แก่ กุ้งแช่แข็งและอาหารทะเล ในปัจจุบัน ถึงแม้การส่งออกสินค้าเกษตรจะลดความสำคัญลง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยอยู่ในภาคเกษตร และตั้งแต่ทศวรรษที่ 2540 เป็นต้นมา การท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านการบริการ ได้กลายมาเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยอีกภาคหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับความสามารถในการแข่งขันของไทยที่จะเป็น ‘ครัวของโลก’ และ ‘ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย’

121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2.3 MB
214 Downloads
รายละเอียด
มิถุนายน 6, 2016

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

มิถุนายน 6, 2016

เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย

ภายหลังปี พ.ศ. 2535 ได้มีค […]
มิถุนายน 6, 2016

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อ […]
มิถุนายน 6, 2016

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]