ปัญหาสิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2548
การพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศอันสืบเนื่องมาจากการลงทุนในโครงการของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ หรือการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับความสนใจในอันดับต้นๆ ของประเทศ และไม่เพียงแต่เฉพาะในระดับประเทศหรือระดับชาติเท่านั้น ทว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลกไปแล้ว รวมถึงปัญหาที่กำลังเป็นภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้ว่ามีการประชุมนานาชาติเพื่อหาทางป้องกันและเตรียมป้องกันปัญหานี้อย่างกว้างขวาง

100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
527.0 KB
97 Downloads
รายละเอียด