พันธกรณี

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้มาจากการกระทำของมนุษย์ที่บริโภคมากเกินไปหรือผลิตมากเกินไป โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ประหยัด หรือโดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ โดยการกำจัดขยะที่มีอยู่มากมายอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงได้ดำเนินมาตรการและวิธีการต่างๆ ที่จะลดการบริโภคและการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (1) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการผลิตภายในประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษีการผลิตสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือการจัดเก็บภาษีมลพิษ เป็นต้น และ (2) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการผลิตที่มาจากการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การห้ามนำเข้าสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน เป็นต้น มาตรการประเภทที่ (2) นี้ส่วนใหญ่มักเป็นมาตรการทางการค้าฝ่ายเดียว (unilateral trade measures) ที่ประเทศผู้นำเข้าเป็นผู้กำหนดกฎกติกาทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิได้มีการ
หารือประเทศคู่ค้าก่อนที่จะออกมาตรการนั้นๆ

108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย
1.1 MB
159 Downloads
รายละเอียด