ภัยสุขภาพ

ผลการศึกษาพบว่าสถานประกอบการรายย่อยส่วนมาก กระจุกตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่น ประเภทกิจการที่มีจำนวนมากที่สุดและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในกลุ่มโรงงานจำพวกที่ 1 คือ กิจการโรงสีข้าว ขณะที่การผลิตสินค้าในครัวเรือน (OTOP) ที่มีการผลิตมากที่สุด คือ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นขณะที่ข้อมูลการจัดการเพื่อลดปัญหามีจำกัด ทำให้สรุปได้ว่ายังไม่มีการจัดการหรือระบบการจัดการที่ดีในประเทศไทยเพื่อลดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญที่สุด คือ การกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยวิธีการต่างๆและอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม จนผู้ประกอบการรายย่อยปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจการให้คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย
454.0 KB
181 Downloads
รายละเอียด
มิถุนายน 6, 2016

ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย

ผลการศึกษาพบว่าสถานประกอบก […]
มิถุนายน 2, 2016

ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]