สถาปัตยกรรมอารยธรรม

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

คณะผู้จัดทำ

นายธนิต ชุมแสง ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกและนักผังเมือง
นายขวัญชัย สุธรรมซาว สถาปนิก
นายรณชัย ขันปัญญา สถาปนิก
นายมานพ นิลสนธิ สถาปนิก
นายณัฐพล จันทรวงศ์ สถาปนิก
นางสาวจริยา เรืองเดช สถาปนิก
นายศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง วิศวกรโยธา

คำนำ

“สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งบ่งบอกและสะท้อนถึงอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นนั้นการอนุรักษ์รักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวถึงความเป็นมาของท้องถิ่น…” ธนิต ชุมแสงและคณะแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแผนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม การดำเนินงานด้านการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินถือเป็นนโยบายสาธารณะด้านหนึ่งที่ทางแผนงานฯ สนใจและให้การสนับสนุนทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ย่านวัดเกตในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทางแผนงานฯ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วยภาคประชาชนย่านวัดเกต และเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในร่างผังเมืองรวมเชียงใหม่จนมีความก้าวหน้าตามลำดับคู่มือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดกรอบและแนวทางการออกแบบอาคารใหม่ และการปรับปรุงอาคารเก่าให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านวัดเกต ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นในเชิงรุกทางแผนงาน นสธ. ขอขอบคุณ คุณธนิต ชุมแสง และคณะนักวิจัย ผู้จัดทำคู่มือแนวทางการออกแบบถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้แทนภาคประชาชนย่านวัดเกต และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือกับทางแผนงานฯ ด้วยดีเสมอมา ทางแผนงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์นี้จะมีส่วนช่วยให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมย่านวัดเกตให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ สืบต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์ (12.4 MB, 113 downloads)

 

มีนาคม 7, 2016

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฏร์

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม […]