เศรษฐศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

บทความโดย

ศาสตราจารย์ ดร . มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด

รอง ศาสตราจารย์ ดร . กอบ กุล รา ยะ นาคร

คำนำ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เคยถูกมองว่ามีความสำคัญน้อยกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้กลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือ ความเสียหายจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับภาครัฐผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดเป็นตัวอย่างล่าสุดของความขัดแย้งที่ต้องการทางออกเพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถ ก้าว เดินต่อไปได้

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (2.8 MB, 402 downloads)