Social Media to Tourism

พฤษภาคม 3, 2020

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุน […]
พฤษภาคม 3, 2020

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุด […]
พฤษภาคม 2, 2020

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวชุมชน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผล […]